REGULAMIN

REGULAMIN

1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń on-line oraz warunki cenowe konferencji November Credit & Collection Days, zwanej w dalszej części Konferencją, która odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2018. Organizatorem spotkania jest firma Zoomevents Sp. z o.o., Polski Związek Zarządzania Wierzytelnościami zwani w dalszej części Organizatorem. Regularny koszt uczestnictwa jednej osoby w Konferencji NCCD wynosi :

– 1250 PLN + 23% VAT (przy rejestracji do 19 października 2018 r.)

– 1600 PLN + 23% VAT (przy rejestracji po 19 października 2018)

3. Cena obejmuje:

Udział we wszystkich panelach konferencji

Materiały konferencyjne

Tłumaczenie symultaniczne (z polskiego na angielski i z angielskiego na polski) podczas konferencji

Wszystkie posiłki zgodnie z programem (lunche, przerwy kawowe, kolacja 14.11 oraz uroczysta kolacja 15.11)

4. Po zgłoszeniu uczestnictwa poprzez dokonanie rejestracji na stronie internetowej Konferencji Organizator wysyła w ciągu 2 dni potwierdzenie udziału.

5. Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy lub wypełniająca formularz on-line na stronie ww.nccd.pl lub w formie przesłanego emaila w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania w imieniu i na rzecz Zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z Organizatorem (wynikającej z pkt. 4).

5a Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

5b Płatności Ceny należy dokonać w ciągu 7 dni od otrzymania maila potwierdzającego rejestrację, nie później jednak niż 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Konferencji, na rachunek bankowy 90 1750 0012 0000 0000 2922 2061 (Raiffeisen Polbank), na podstawie załączonej do potwierdzenia faktury proforma. Brak płatności we wskazanym terminie powoduje automatyczne anulowanie rejestracji. Po dokonaniu płatności Organizator wystawia fakturę VAT.

6. W przypadku, gdy Zgłaszający nie dokona wpłaty przed terminem Konferencji mimo otrzymania od Organizatora potwierdzenia udziału, zobowiązany jest do pokrycia kosztu uczestnictwa, który dla jednej osoby wynosi 1600 PLN + 23% VAT.

7. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji na warunkach określonych poniżej. Rezygnacja z udziału w Konferencji jest dokonywana w formie pisemnej i należy przesłać ją emailem do Zoomevents Sp. z o.o. na adres biuro@zoomevents.pl

8. W przypadku rezygnacji do dnia 14 października 2018 r. Zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 600 PLN + 23% VAT za każde anulowane zgłoszenie.

9. W przypadku rezygnacji po dniu 14 października 2018 r. Zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty opłaty manipulacyjnej w wysokości pełnych kosztów uczestnictwa, o których mowa w punkcie 1 Regulaminu .

10. W przypadku braku uczestnictwa w Konferencji oraz braku pisemnej rezygnacji, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej punktu 1 Regulaminu.

11. Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w konferencji.

12. W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w Konferencji może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego, wyłącznie za zgodą Organizatora.

13. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie i zmian osób prelegentów, miejsca i daty odbycia Konferencji, odwołania jej, a także do odmowy przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa oraz odmowy podpisania umowy partnerskiej bez podania przyczyny

14. Koszt zakwaterowania nie jest ujęty w opłacie konferencyjnej. Informujemy zarazem, że uczestnik konferencji sam opłaca nocleg. Jednakże dla gości Konferencji stawki w Hotelu Warszawianka Centrum Kongresowe zostały obniżone. Prosimy o kontakt bezpośrednio z recepcją hotelu podając hasło NCCD

15. Akceptacja warunków uczestnictwa jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie wizerunku utrwalonego na zdjęciach podczas Konferencji, w celach marketingowych przez Organizatora i Partnerów Konferencji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych